REGULAMIN OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO CHEVAL W KRAKOWIE

(obowiązujący od dnia 15 sierpnia 2018 roku)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem”) określa zasady funkcjonowania i korzystania z ośrodka jeździeckiego, na który składa się stajnia, gdzie mieszczą się m.in. boksy dla koni, w których są przechowywane konie należące do Właściciela (dalej: „Stajnia”) oraz wszelkie inne pomieszczenia, sprzęty i wyposażenie dla koni i jeźdźców potrzebne w celu prowadzenia zajęć jazdy konnej (rekreacyjnej i sportowej) oraz szkolenia jeźdźców, mieszczące się w Krakowie przy ul. Nad Zalewem 15, 30-235 Kraków (dalej: „Ośrodek”).

2. Ośrodek prowadzony jest pod nazwą Ośrodek Jeździecki Cheval.

3. Właścicielem Ośrodka jest Natalia Gibała, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NATALIA GIBAŁA NESS z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym NIP: 679-284-98-13, REGON: 365269110 (dalej: „Właściciel”).

4. Każda osoba chcąca skorzystać z usług świadczonych w Ośrodku zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz do stosowania się do Regulaminu, wszelkich uwag i próśb Właściciela oraz pracowników i współpracowników Ośrodka.

§2. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG OŚRODKA

1. W Ośrodku świadczone są usługi w zakresie prowadzenia różnego rodzaju zajęć jazdy konnej w celach rekreacyjnych lub sportowych i nauki jazdy konnej oraz zajęć związanych z opieką i dbaniem o konie, których wykaz wraz z cenami określa przyjęty przez Właściciela cennik (dalej: „Zajęcia jazdy konnej”).

2. Zajęcia jazdy konnej odbywają się wyłącznie z wykorzystaniem dedykowanych do tych Zajęć koni, wskazanych przez Właściciela spośród koni znajdujących się w Stajni (dalej: „Konie”).

3. Z Zajęć jazdy konnej mogą korzystać osoby pełnoletnie, a osoby niepełnoletnie jedynie za pisemną zgodą wyrażoną przez rodzica lub opiekuna prawnego (wzór zgody stanowi załącznik nr 1), oraz posiadające:

a. jednorazowy bilet na Zajęcia jazdy konnej, lub

b. karnet na Zajęcia jazdy konnej,

(dalej zwani: „Jeźdźcami”). Ceny jednorazowego biletu i karnetu oraz sposób i termin zapłaty określa przyjęty przez Właściciela cennik (dalej: „Cennik”). Zakup biletu lub karnetu, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi zawarcie umowy, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: „Umowa”).

4. Karnety wspomniane w ustępie 3 powyżej, są miesięczne i imienne. Termin ważności danego karnetu jest wskazany na każdym z karnetów. Karnet upoważnia do korzystania z niego jedynie osobę, która go zakupiła i której imię i nazwisko widnieje na nim, z zastrzeżeniem że Właściciel lub personel Ośrodka mają prawo do weryfikacji tożsamości tych osób, poprzez prośbę o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Jeździec, który zakupił karnet jest zobowiązany do posiadania go ze sobą na każdych Zajęciach jazdy konnej. Ważność danego Karnetu nie zostaje przedłużona z żadnych przyczyn niezależnych od Właściciela, jak np. choroba lub wyjazd Jeźdźca.

5. Przed skorzystaniem z usług, Jeździec jest zobowiązany, na własny koszt, do konsultacji z lekarzem i ustalenia czy istnieją jakiekolwiek przeciwskazania zdrowotne, do korzystania przez niego z usług świadczonych w Ośrodku, w szczególności z Zajęć jazdy konnej. W przypadku gdy Jeździec jest niepełnoletni, jego rodzic lub opiekun prawny jest także zobowiązany do konsultacji z lekarzem stanu jego zdrowia w ww. zakresie.

6. Osoba niepełnoletnia nie może przebywać na terenie Ośrodka bez opieki osoby dorosłej. Za osobę niepełnoletnią przebywającą na terenie Ośrodka poza czasem trwania Zajęć jazdy konnej z Instruktorem wyłączną odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny. Rodzic lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej są zobowiązani do przyprowadzenia i pomocy podczas przygotowań do Zajęć jazdy konnej przez osoby w oraz do ich odbioru po odbyciu ww. Zajęć jazdy konnej.

7. Każdej osobie korzystającej z Zajęć jazdy konnej, także osobom niepełnoletnim, zaleca się posiadanie ubezpieczenia od następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW).

8. Zajęcia jazdy konnej odbywają się jedynie pod opieką instruktora, będącego profesjonalnym instruktorem jeździectwa, posiadającym uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna, współpracującym ze Ośrodkiem (dalej: „Instruktor”).

9. Instruktor ma prawo do weryfikacji poziomu umiejętności jeździeckich Jeźdźca i podjęcia decyzji o formie przeprowadzenia Zajęć jazdy konnej, tzn. np. w zakresie gdzie odbędą się Zajęcia jazdy konnej, czy przykładowo na lonży, na ujeżdżalni lub na terenie otwartym. W przypadkach wskazanych w zdaniu powyżej, Instruktor jest także uprawniony do zasugerowania zmiany rodzaju wykupionych Zajęć jazdy konnej, o ile wymaga tego poziom umiejętności jeździeckich Jeźdźca. W takim przypadku Jeźdźcowi przysługuje prawo do dopłaty lub zwrotu nadpłaty, kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy opłaconym rodzajem Zajęć jazdy konnej i końcowo wybranym rodzaj Zajęć jazdy konnej.

§3. UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JAZDY KONNEJ

1. Termin Zajęć jazdy konnej i ich rodzaj ustalany jest indywidualnie z danym Jeźdźcem, osobiście na miejscu w Ośrodku lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego. Jeździec, zarówno co do umówienia się jak i co do zgłoszenia zmian co do umówionego terminu lub odwołania danego terminu Zajęć jazdy konnej, winien poinformować Ośrodek o tym fakcie najpóźniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed godziną zaplanowanych Zajęć jazdy konnej.

2. W przypadku nieodwołania przez Jeźdźca Zajęć jazdy konnej w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Jeździec ponosi opłaty za umówione Zajęcia jazdy konnej zgodne z Cennikiem. Natomiast, w przypadku spóźnienia się przez Jeźdźca na Zajęcia jazdy konnej, uiszcza on całą kwotę za zaplanowany rodzaj Zajęć jazdy konnej, zgodnie z Cennikiem, a Zajęcia te nie ulegają wydłużeniu o czas spóźnienia.

3. Zajęcia jazdy konnej trwają 50 minut. Termin Zajęć jazdy konnej ustalony zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu jest dniem i godziną rozpoczęcia Zajęć jazdy konnej. Na zajęcia jazdy konnej należy przybyć ok. 30 min wcześniej by przygotować się samemu oraz konia do ww. Zajęć jazdy konnej. W przypadku gdy, koń będzie już przygotowany do Zajęć jazdy konnej, wówczas Zajęcia rozpoczynają się zgodnie z zaplanowaną wcześniej godziną.

4. Osoby biorące udział w Zajęciach jazdy konnej powinny być ubrane w strój odpowiedni do jazdy konnej (gładkie zwężane ku dołowi spodnie jak np. getry, bryczesy; zabudowane buty z gładką podeszwą i obcasem, bez protektora, rękawiczki). Jeździec, podczas Zajęć jazdy konnej zobowiązany jest do noszenia bezpiecznego nakrycia głowy (toczka lub kasku) za każdym razem, kiedy wsiada na konia. Ośrodek posiada kaski i toczki do bezpłatnego wypożyczenia. Instruktor jest uprawniony do niedopuszczenia do Zajęć jazdy konnej osób posiadających niewłaściwy ubiór.

5. Przygotowanie konia, Zajęcia jazdy konnej, jak i wszelkie czynności po zakończeniu zajęć mają odbywać się w obecności lub pod nadzorem Instruktora i należy stosować się do jego wskazówek i wytycznych.

6. Po odbytych Zajęciach jazdy konnej, Jeździec jest zobowiązany do posprzątania nieczystości po koniu oraz do wyczyszczenia konia oraz dokonania wszelkich koniecznych czynności, zgodnie ze wskazówkami Instruktora.

7. Zajęcia jazdy konnej indywidualne to jazda konna prowadzona przez Instruktora, dla jednej lub dwóch osób, z zastrzeżeniem, że mogą to być dwie osoby jeżdżące swobodnie po terenie ujeżdżalni lub jedna jeżdżąca swobodnie a druga na lonży. Osoba niepełnoletnia w wieku do 11 roku życia może korzystać z usług w Ośrodku jedynie w zakresie odbywania Zajęć jazdy konnej indywidualnej, w tym jazdy na lonży.

8. Zajęcia jazdy konnej grupowe to jazda konna prowadzona przez Instruktora z udziałem maksymalnie 7 osób. Osoby posiadające większe umiejętności w zakresie jazdy konnej powinny zachować szczególny wzgląd i ostrożność na osoby o niższym poziomie umiejętności jeździeckich.

9. Zajęcia jazdy konnej sportowe (trening sportowy), to jazda konna prowadzona przez doświadczonego trenera dla osób o odpowiednim poziomie zaawansowania na specjalnie przeznaczonych do tego koniach.

10. Konie przydziela Instruktor, mając na uwadze bezpieczeństwo, poziom zaawansowania Jeźdźca oraz wyszkolenie Konia. Ewentualna zmiana Konia może nastąpić tylko za wiedzą i zgodą Instruktora

11. Każdy Koń posiada własny sprzęt (czyli siodło, ogłowie, torbę ze szczotkami i ochraniaczami itd.), które po zakończeniu każdej jazdy konnej należy dokładnie i starannie wyczyścić i odłożyć na wyznaczone miejsce, zgodnie z wytycznym Instruktora.

12. Konie mogą być wiązane tylko w miejscach wskazanych przez Instruktora.

13. Wszelkie drzwi lub bramy znajdujące się na terenie Ośrodka należy otwierać na tyle szeroko, aby Koń nie zaczepił o żaden element sprzętu, czy wyposażenia oraz o same drzwi lub bramę. Należy zawsze zamykać za sobą bramę od padoku oraz bramę wjazdową do Ośrodka.

14. Podczas Zajęć jazdy konnej nie wolno żuć gum do żucia ani korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych jak np. odtwarzaczy muzyki ani prowadzić rozmów towarzyskich z innymi jeźdźcami.

15. Przebywanie na terenie Ośrodka oraz udział w Zajęciach jazdy konnej w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających oraz spożywanie alkoholu na terenie Ośrodka jest zabronione, w takich przypadkach Instruktor lub pracownik lub współpracownik Ośrodka jest uprawniony do poproszenia takiej osoby o opuszczenie terenu Ośrodka.

16. Nie wolno bić koni, okaleczać lub stosować innych praktyk, które są szkodliwe dla zdrowia i życia koni. Właściciel Ośrodka lub jego pracownicy lub współpracownicy zastrzegają sobie prawo do zwrócenia uwagi Jeźdźcy lub skierowania prośby o opuszczenie przez tę osobę terenu Ośrodka, jeżeli uzna to za konieczne dla zdrowia i bezpieczeństwa jakiegokolwiek konia lub osób trzecich przebywających w Ośrodka.

17. Właściciel ma prawo do odmowy świadczenia usług Zajęć jazdy konnej, jeśli zagrażałoby to albo mogło zagrażać zdrowiu lub życiu jakiegokolwiek Konia znajdującego się w Ośrodku.

§4. ZASADY FUNKCJONOWANIA OŚRODKA

1. Ośrodek jest czynny od wtorku do piątku w godzinach od 12:00 do 21:00; a w soboty i niedziele w godzinach od 9:00 do 20:00. W poniedziałki i dni ustawowo wolne od pracy Ośrodek jest nieczynny.

2. Na terenie Stajni mogą przebywać tylko Jeźdźcy oraz opiekunowie Jeźdźców i personel Ośrodka, w szczególności w czasie gdy nie ma prowadzanych Zajęć jazdy konnej, w Stajni może przebywać tylko personel Ośrodka.

3. Bez zgody Instruktora nie wolno dokarmiać ani koni ani innych zwierząt znajdujących się na terenie Ośrodka.

4. Należy zachować należytą staranności i dbałość w stosunku do koni w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla siebie samego, koni oraz pozostałych osób obecnych w Stajni lub Ośrodku. Do koni należy zbliżać się po uprzedniej sygnalizacji głosem tego faktu oraz unikać nienaturalnych zachowań oraz szybkich lub gwałtownych ruchów, które mogą spłoszyć konia. W szczególności nie można biegać, krzyczeć w Stajni i na terenie Ośrodka. Przed wejściem na Halę (krytą ujeżdżalnię) należy każdorazowo zasygnalizować swoje nadejście głośnym i wyraźnym „Uwaga!”.

5. Do przechowywania sprzętu służącego koniom wyznaczone jest specjalnie miejsce - siodlarnia, gdzie znajdują się imiennie oznaczone wieszaki na sprzęt dla każdego z koni. Pomieszczenie to jest zamykane na klucz, a każdorazowe wejście i wyjście należy sygnalizować Instruktorowi, który posiada klucze i zamknie i otworzy siodlarnie za każdym razem.

6. Jeździec jest zobowiązany do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu szatni, w szafce, zamykanej na klucz. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Jeźdźca poza szafką w szatni lub na terenie Ośrodka. Wstęp na teren Stajni z plecakami lub innym bagażem chociażby odręcznym jest zabroniony.

7. Jeździec jest zobowiązany do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Jeździec ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Ośrodka, w przeciwnym razie Właściciel nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.

8. Jeździec jest zobowiązany po zakończeniu korzystania z usług Ośrodka w danym dniu, opróżnić szafkę ze swoich rzeczy, w przeciwnym razie za pozostawione w szafce rzeczy Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli w danym dniu, po opuszczeniu Ośrodka przez wszystkich Jeźdźców jakakolwiek szafka pozostanie zamknięta – kłódka zostanie przecięta, a zawartość szafki przez 24 godziny będzie znajdowała się w Ośrodku.

9. Dozwolone jest wprowadzenie psa na teren Ośrodka, o ile pies będzie posiadał wszelkie konieczne szczepienia, co też właściciel psa jest zobowiązany oświadczyć i udokumentować, na wezwanie Właściciela lub personelu Ośrodka oraz pod warunkiem, że zachowanie psa nie będzie stwarzało zagrożenia dla Jeźdźców, innych osób przebywających na terenie Ośrodka oraz dla Koni . Właściciele tych psów zobowiązani są do sprzątania odchodów po swoich psach.

10. Na terenie Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia oraz palenia papierosów oraz wnoszenia broni, materiałów wybuchowych lub wyrobów pirotechnicznych i innych podobnych przedmiotów.

11. Osoba naruszająca którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może zostać poproszona o opuszczenie terenu Ośrodka.

§5. ZMIANA REGULAMINU

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Jeźdźców poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej pod adresem: www.cheval.best, jak również w ogólnodostępnym miejscu w Ośrodku.

2. W razie zmiany Regulaminu Jeździec ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec obowiązywania zakupionego karnetu, poprzez złożenie na piśmie lub drogą mailową stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania ww. umowy fakt zmiany Regulaminu. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie Regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Jeździec akceptują wprowadzone zmiany Regulaminu.

3. Zmiana Cennika lub zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju Zajęć jazdy konnej nie stanowi zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem że zmiany te zostaną wprowadzone w sposób określony, w ust. 1 niniejszego paragrafu i nie będą skutkowały zmianą zawartych przed ogłoszeniem zmian Umów.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Jeźdźca jest: Natalia Gibała, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą NATALIA GIBAŁA NESS z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym NIP: 679-284-98-13, REGON: 365269110 (dalej: „Administrator”).

2. Administrator wskazuje dane kontaktowe w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: manager@cheval.best.

3. Dane osobowe Jeźdźca podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Jeźdźców, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Odbiorcami danych osobowych Jeźdźców mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, hostingu i IT, administracyjne bądź prawne.

5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Jeźdźców do państw trzecich.

6. Dane osobowe Jeźdźców będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń.

7. Jeździec ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Jeździec ma prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

8. Podanie przez Jeźdźców danych osobowych w procesie zawarcia danej umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania umowy.

9. Ośrodek dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Ośrodka w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wejście na teren Ośrodka jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi co do Ośrodka i jego obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Jeźdźców w formie pisemnej i doręczane bądź przez pozostawiane w Ośrodku, bądź wysyłane za pośrednictwem poczty lub drogą mailową na adres mailowy: manager@cheval.best.

2. Jeździec będący konsumentem może skorzystać z następujących pozasądowych możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporu:

1) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu;

2) skierowania sprawy do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej;

3) zwrócenia się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów.

3. Właściciel informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsument może złożyć swoją skargę co do zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

4. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. pod następującymi adresami: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php ; www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, zaś pod adresem www.uokik.gov.pl dostępny jest wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują.

6. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl/. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z Właścicielem za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Na Zalewem 15, 30-235 Kraków lub poczty elektronicznej pod adresem: manager@cheval.best.